1. خانه
  2. >
  3. رسوب زدای الکترونیکی EDS

رسوب زدای الکترونیکی EDS اولین  محصول از سری سختی گیرهای الکترونیکی شرکت فرا الکتریک که در سال 1382 به صورت گسترده تولید شد. با ارائۀ  تکنولوژی EDS با اساس عملکرد روز دنیا, جایگزین مطمئن و قابل دسترسی  جهت سختی گیری و رسوب زدایی از آبهای سخت، عرضه شده است.

دیاگرام EDS

چیلر
EDS-1 بعد از پمپ و در ورودي كندانسور ( ابزوربر در چيلر هاي جذبي) نصب شده و آن بخش از چيلر را كه با آب برج خنك كن در ارتباط است در مقابل رسوب محافظت مي كند.
EDS-2 بعد از پمپ و در ورودي ژنراتور نصب مي شود (‌ مخصوص چيلر هاي جذبي آب گرم و آب داغ). استفاده از آن باعث افزايش راندمان ژنراتور مي شود، به اين ترتيب مي توان از آب داغ ( گرم) با دماي نسبتاً پايين تري جهت راه اندازي چيلر استفاده كرد، كه اين به معني صرفه جويي در مصرف انرژي است.

برج خنك كن

EDS-1 در ورودي آب به برج خنك كن نصب مي شود و داراي چند مزيت است:
حذف رسوب در برج خنك كن (‌خصوصاً در نازل ها و پكينگها )
كمك به جمع آوري ذرات درشت رسوب در كف برج خنك كن
افزايش راندمان برج خنك كن تا 10% ( اين امر موجب افزايش DT مي شود)
EDS-2‌
در مسير آب تغذيه (make up) و به عنوان سيستم كمكي جهت EDS-1‌ نصب مي شود. EDS-2 در مواردي كه ميزان تبخير بيش از حد بالا بوده و يا سختي آب منطقه زياد است توصيه مي شود.

 

دیگ آب داغ

EDS-1‌ در ورودي ديگ و به منظور پيش گيري از رسوب گذاري در داخل ديگ نصب شده است.( در مواردي كه از پمپ در ورودي ديگ استفاده شده است لازم است EDS-1 بعد از پمپ نصب شود.
EDS-2
در سر راه آب تغذيه (make up) نصب شده و به منظور كمك به ايجاد رسوب كلسيت نصب مي شود.
EDS-3
پس از پمپ نصب شده و منظور از آن كاهش رسوب گذاري در شبكه هاي گرمايش است. به دليل گستردگي اين شبكه ها توصيه مي شود به جاي يك سختي گير بزرگ از چند سختي گير كوچك در شاخه هاي مختلف و حتي المقدور نزديك به سيستمهاي اصلي استفاده شود.

منبع كويلي و منبع دو جداره

EDS-1 ‌ در سر راه آب سرد ورودي نصب مي شود.. EDS-1‌ به منظور حذف رسوب و افزايش راندمان حرارتي در اين مسير نصب شده است.
EDS-2
بر سر راه آب سيركولاسيون نصب مي شود. بدليل اينكه آب سرد ورودي به منبع كويلي تنها يك بار از EDS-1‌ عبور مي كند استفاده از EDS-2 به منظور كمك به عملكرد EDS-1 به شدت توصيه مي شود.

 

EDS-3 در سر راه آب گرم شبكه گرمايش (‌آب مسير بسته)‌ و به منظور حذف رسوب احتمالي و افزايش راندمان حرارتي ، نصب شود. استفاده از EDS-3‌ در مواردي كه سختي آب منطقه بالاست توصيه مي شود.

چیلر

EDS-1 بعد از پمپ و در ورودي كندانسور ( ابزوربر در چيلر هاي جذبي) نصب شده و آن بخش از چيلر را كه با آب برج خنك كن در ارتباط است در مقابل رسوب محافظت مي كند.
EDS-2 بعد از پمپ و در ورودي ژنراتور نصب مي شود (‌ مخصوص چيلر هاي جذبي آب گرم و آب داغ). استفاده از آن باعث افزايش راندمان ژنراتور مي شود، به اين ترتيب مي توان از آب داغ ( گرم) با دماي نسبتاً پايين تري جهت راه اندازي چيلر استفاده كرد، كه اين به معني صرفه جويي در مصرف انرژي است.

برج خنك كن

EDS-1 در ورودي آب به برج خنك كن نصب مي شود و داراي چند مزيت است:
حذف رسوب در برج خنك كن (‌خصوصاً در نازل ها و پكينگها )
كمك به جمع آوري ذرات درشت رسوب در كف برج خنك كن
افزايش راندمان برج خنك كن تا 10% ( اين امر موجب افزايش T مي شود.)
EDS-2‌ در مسير آب تغذيه (make up) و به عنوان سيستم كمكي جهت EDS-1‌ نصب مي شود. EDS-2 در مواردي كه ميزان تبخير بيش از حد بالا بوده و يا سختي آب منطقه زياد است توصيه مي شود.

دیگ آب داغ

EDS-1‌ در ورودي ديگ و به منظور پيش گيري از رسوب گذاري در داخل ديگ نصب شده است.( در مواردي كه از پمپ در ورودي ديگ استفاده شده است لازم است EDS-1 بعد از پمپ نصب شود.
EDS-2 در سر راه آب تغذيه (make up) نصب شده و به منظور كمك به ايجاد رسوب كلسيت نصب مي شود.
EDS-3 پس از پمپ نصب شده و منظور از آن كاهش رسوب گذاري در شبكه هاي گرمايش است. به دليل گستردگي اين شبكه ها توصيه مي شود به جاي يك سختي گير بزرگ از چند سختي گير كوچك در شاخه هاي مختلف و حتي المقدور نزديك به سيستمهاي اصلي استفاده شود.

دیگ بخار

EDS-1 در ورودي بويلر بخار و بعد از پمپ تغذيه (feeder) نصب شده و با افزايش توان حلاليت آب، از رسوب گذاري در غلظتهاي بالا (‌در حدود چند هزار ppm ) جلوگيري مي كند.
EDS-2‌ در ورودي اكسيژن گير (deaerator) و به منظور حذف رسوب احتمالي در اكسيژن گير (‌ناشي از پيش گرم شدن آب) نصب مي شود.
EDS-3 در ورودي تانك اصلي و روي آب تغذيه (make up) قرار مي گيرد تا به تشكيل كريستالهاي نوع كلسيت كمك كند.
نكتة مهم 1: با يد توجه داشت سيكل بويلر بخار در كنار تمام تمهيدات فوق نياز به زيراب كشي (blow down) هاي منظم و به موقع دارد (‌معمولا ‌ سه بار در روز). زير آب كشي از افزايش بيش از حد غلظت آب درون بويلر پيش گيري مي كند. البته بويلرهايي كه از سختي گير هاي رزيني استفاده مي كنند نيز به اين عمل نياز دارند

منبع كويلي و منبع دو جداره

EDS-1 ‌ در سر راه آب سرد ورودي نصب مي شود.. EDS-1‌ به منظور حذف رسوب و افزايش راندمان حرارتي در اين مسير نصب شده است.
EDS-2 بر سر راه آب سيركولاسيون نصب مي شود. بدليل اينكه آب سرد ورودي به منبع كويلي تنها يك بار از EDS-1‌ عبور مي كند استفاده از EDS-2 به منظور كمك به عملكرد EDS-1 به شدت توصيه مي شود.
EDS-3 در سر راه آب گرم شبكه گرمايش (‌آب مسير بسته)‌ و به منظور حذف رسوب احتمالي و افزايش راندمان حرارتي ، نصب شود. استفاده از EDS-3‌ در مواردي كه سختي آب منطقه بالاست توصيه مي شود.

كولر آبي و ايرواشر

EDS-1 پس از پمپ داخل كولر يا اير واشر نصب شده و در افزايش عمر پوشال (‌كولر هاي آبي)‌ و نازلها (‌اير واشر) تاثير جدي دارد.

دیاگرام EDS

چیلر
EDS-1 بعد از پمپ و در ورودي كندانسور ( ابزوربر در چيلر هاي جذبي) نصب شده و آن بخش از چيلر را كه با آب برج خنك كن در ارتباط است در مقابل رسوب محافظت مي كند.
EDS-2 بعد از پمپ و در ورودي ژنراتور نصب مي شود (‌ مخصوص چيلر هاي جذبي آب گرم و آب داغ). استفاده از آن باعث افزايش راندمان ژنراتور مي شود، به اين ترتيب مي توان از آب داغ ( گرم) با دماي نسبتاً پايين تري جهت راه اندازي چيلر استفاده كرد، كه اين به معني صرفه جويي در مصرف انرژي است.

برج خنك كن

EDS-1 در ورودي آب به برج خنك كن نصب مي شود و داراي چند مزيت است:
حذف رسوب در برج خنك كن (‌خصوصاً در نازل ها و پكينگها )
كمك به جمع آوري ذرات درشت رسوب در كف برج خنك كن
افزايش راندمان برج خنك كن تا 10% ( اين امر موجب افزايش DT مي شود)
EDS-2‌
در مسير آب تغذيه (make up) و به عنوان سيستم كمكي جهت EDS-1‌ نصب مي شود. EDS-2 در مواردي كه ميزان تبخير بيش از حد بالا بوده و يا سختي آب منطقه زياد است توصيه مي شود.

 

دیگ آب داغ

EDS-1‌ در ورودي ديگ و به منظور پيش گيري از رسوب گذاري در داخل ديگ نصب شده است.( در مواردي كه از پمپ در ورودي ديگ استفاده شده است لازم است EDS-1 بعد از پمپ نصب شود.
EDS-2
در سر راه آب تغذيه (make up) نصب شده و به منظور كمك به ايجاد رسوب كلسيت نصب مي شود.
EDS-3
پس از پمپ نصب شده و منظور از آن كاهش رسوب گذاري در شبكه هاي گرمايش است. به دليل گستردگي اين شبكه ها توصيه مي شود به جاي يك سختي گير بزرگ از چند سختي گير كوچك در شاخه هاي مختلف و حتي المقدور نزديك به سيستمهاي اصلي استفاده شود.

منبع كويلي و منبع دو جداره

EDS-1 ‌ در سر راه آب سرد ورودي نصب مي شود.. EDS-1‌ به منظور حذف رسوب و افزايش راندمان حرارتي در اين مسير نصب شده است.
EDS-2
بر سر راه آب سيركولاسيون نصب مي شود. بدليل اينكه آب سرد ورودي به منبع كويلي تنها يك بار از EDS-1‌ عبور مي كند استفاده از EDS-2 به منظور كمك به عملكرد EDS-1 به شدت توصيه مي شود.

 

EDS-3 در سر راه آب گرم شبكه گرمايش (‌آب مسير بسته)‌ و به منظور حذف رسوب احتمالي و افزايش راندمان حرارتي ، نصب شود. استفاده از EDS-3‌ در مواردي كه سختي آب منطقه بالاست توصيه مي شود.

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب