خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی

امروزه از فرآیند اسمز معکوس (RO) به عنوان یک فرآیند جداسازي در بسیاري از صنایع تولید آب شیرین، تصفیه پسابها، صنایع غذایی و داروسازي و … استفاده می شود. استفاده از تصفیه صنعتی آب با تولید غشاهاي جدید که می توانستند در محدوده وسیعی از pH و دماهاي مختلف عمل کنند و نسبت به بسیاري از مواد شیمیایی و بیولوژیکی موجود در آب مقاومت داشته باشند توسعه چشمگیري یافته است.

روش تصفیه صنعتی آب RO نسبت به بسیاري از فرآیندهاي جداسازي دیگر، همانند تقطیر، استخراج، تعویض یونی و جذب داراي مزایاي فراوانی می باشد. در این روش به هیچ گونه تغییرات فازي شدید انرژي و یا استفاده از محلول هاي گران قیمت جاذب نیازي نیست.

طراحی و اساس عملکرد این روش در مقایسه با بسیاري از روشهاي قدیمی جداسازي راحت تر می باشد.

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات