خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی

امروزه از فرآیند اسمز معکوس (RO) به عنوان یک فرآیند جداسازي در بسیاري از صنایع تولید آب شیرین، تصفیه پسابها، صنایع غذایی و داروسازي و … استفاده می شود. استفاده از تصفیه صنعتی آب با تولید غشاهاي جدید که می توانستند در محدوده وسیعی از pH و دماهاي مختلف عمل کنند و نسبت به بسیاري از مواد شیمیایی و بیولوژیکی موجود در آب مقاومت داشته باشند توسعه چشمگیري یافته است.

روش تصفیه صنعتی آب RO نسبت به بسیاري از فرآیندهاي جداسازي دیگر، همانند تقطیر، استخراج، تعویض یونی و جذب داراي مزایاي فراوانی می باشد. در این روش به هیچ گونه تغییرات فازي شدید انرژي و یا استفاده از محلول هاي گران قیمت جاذب نیازي نیست.

طراحی و اساس عملکرد این روش در مقایسه با بسیاري از روشهاي قدیمی جداسازي راحت تر می باشد.

اساس عملکرد ro

فیلتر کربنی  Active Carbon Filter  : برای حذف کلر آزاد که در آبهای سطحی و شهری و جود دارد استفاده  شده ، ضمناً بو ، مزه ، انواع  اکسید کننده ها ( شوینده ها و ... ) را نیز از آب حذف می کند . در برخی موارد این فیلتر حذف شده و حذف کلر آزاد از طریق تزریق SMBS (سدیم متا بی سولفیت) انجام می شود .

فیلتر شنی    Sand Filter : جهت حذف ذرات معلق و گل لای موجود در آب و کاهش کدورت آب در نظر گرفته می شود. این عمل از طریق سنگهای سیلیس که در سایزهای متفاوت در یک مخزن قرار دارند انجام می گیرد . در برخی موارد فیلتر شنی با فیلتر کیسه ای یا دیسکی جایگزین می شود .

پمپ ورودی Feed pump   : به منظور ایجاد فشار برای گذر آب از ستون های پیش تصفیه

Disinfection U.V: یکی از پیشرفته ترین روشهای ضد عفونی آب است که هیچ نوع آسیبی به آب و محیط زیست وارد نمی کند. استفاده از کلر یا ازن به جای UV معمولاً هزینه اولیه را افزایش می دهد .

پمپهای تزریق : جهت اضافه کردن مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) ، اسید (به منظور کاهش PH آب ورودی) ، قلیا (برای افزایش PH محصول) و ... مورد مصرف قرار می گیرند .

پمپهای تزریق : جهت اضافه کردن مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) ، اسید (به منظور کاهش PH آب ورودی) ، قلیا (برای افزایش PH محصول) و ... مورد مصرف قرار می گیرند .

فیلتر میکرونی)  Cartridge Filter ( : آخرین سد دفاعی در برابر ورود ذرات معلق میکرونی به ممبرین است . فیلترهای میکرونی در انواع کارتریجهای پیچشی ، نخی و ... و در تعداد و سایزهای متفاوت بر حسب  دبی آب ورودی - در محفظه های پلاستیکی یا استنلس استیل قرار می گیرند .

پمپ فشار قوی) (High pressure pump : آب را با فشار بالا بیش از  فشار اسمزی وارد Pressure Vessel  می کند . دبی پمپ تابعی از ظرفیت ، راندمان (Recovery) و طراحی سیستم بوده و فشار آن تا حد زیادی تابع غلظت املاح (TDS) خروجی (Concentrate) است . بدلیل پیچیدگی محاسبات ، مشخصات پمپ همزمان با  طراحی ، توسط نرم افزارهای تخصصی (ROSA و ... ) تعیین می شود . چون غالب انرژی سیستم در این بخش مصرف می شود ، انتخاب پمپ مناسب تاثیر جدی در کاهش هزینه راهبری سیستم دارد.

غشاء نیمه تروا Membrane  : از سه لایه تشکیل شده: لایه پلی استر، لایه پلی سولفون و لایه پلی آمید. زمانیکه آب از میان لایه ها عبور می کند بخشی از آب به صورت تقریباً خالص از روزنه ها عبور کرده ( محصول) و 99% ناخالصی ها و املاح شامل ذرات بزرگتر از 0.1 نانو متر و  تمامی مولکولهای آلی و غیر آلی -  به همراه آب  باقی مانده ( دور ریز) از ممبرین خارج می شوند. 

محفظه ممبرین  Pressure Vessel       : محفظه ای است که ممبرین در آن قرار گرفته و حداقل یک ورودی (آب ورودی) و دو خروجی (محصول و دور ریز) داشته برحسب قطر ، طول و جنس و حداکثر فشار قابل تحمل رده بندی می گردد . Pressure Vessel از استنلس استیل و یا فایبرگلاس ساخته می شود تا ضمن توانایی تحمل فشار بالا در برابرخوردگی نیز مقاوم باشد.  

ابزارهای اندازه گیری Instrumentation : به منظور بررسی صحت عملکرد سیستم R.O در بخش های متفاوت نصب می گردد . علاوه بر تجهیزات اشاره شده ، پارامترهای دیگری هم روی سیستم RO قابل نصب است که تحت نام پارامترهای اختیاری مورد اشاره قرار گرفته :

پمپهای تزریق : جهت اضافه کردن مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) ، اسید (به منظور کاهش PH آب ورودی) ، قلیا (برای افزایش PH محصول) و ... مورد مصرف قرار می گیرند .

تشریح فرآیند اسمز معکوس :

در صورتیکه یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلظت هاي متفاوت قرار گیرد ، مقداري از حلال از یک طرف محلول رقیق به سمت دیگر غشاء می رود. این پدیده که به نام اسمز معروف است ، تا زمانی ادامه پیدا می کند که سیستم به حالت تعادل برسد. در حالت تعادل بین دو طرف غشاء اختلاف فشاري متناسب با غلظت مـواد حـل شده در محـلول وجـود دارد که به آن فشار اسمزي می گویند. هر چه اندازه مولکولهاي ناخالصی درشت تر و درجه یونیزاسیون آنها کمتر باشد ، فشار اسمزي کمتر است . فرآیند اسمزمعکوس همانگونه که از نام آن نیز مشخص است ، عکس فرآیند طبیعی اسمز می باشد ، که امروزه جزء یکی از جدیدترین و متداول ترین روشهاي جداسازي به خصوص در تصفیه آبهاي شور محسوب می شود. در این فرآیند با قرار دادن فشاري بیشتر از فشار اسمزي در سمت محلول غلیظ تر ( آب شور )  ، جهت حرکت حلال ( آب خالص ) عکس شده و به این ترتیب می توان آب را از ناخالصی هاي درون آن جدا کرد. مقدار درصد بازیابی با توجه به نوع غشاء ، کیفیت و کمیت آب تصفیه شده و مقدار هزینه هاي عملیاتی ، تعیین خواهد شد. بالا رفتن بیش از اندازه درصد بازیابی ، باعث افزایش املاح و در نتیجه فشار اسمزي در آب پشت غشاها می شود ، که این امر باعث افزایش انرژي عملیاتی لازم ، کاهش دبی و افزایش درصد عبور املاح از میان غشاها می شود.

آب خام پس از یک سري مراحل پیش تصفیه ، به سمت یک غشاء نیمه تراوا پمپ می شود و قسمتی از آن از میان غشاء عبور کرده و به این ترتیب در باقیمانده خوراك غلظت نمک ها افزایش خواهد یافت. در همین زمان قسمتی از این آب بدون عبور از میان غشاء از سیستم خارج می شود ( به دلیل افزایش فشار اسمزي در پشت غشاء ، فشار عملیاتی اعمالی از طرف پمپ ها براي عبور آب از میان غشاء کافی نیست و در صورت عدم خروج آب شور از سیستم ، آب تصفیه شده عبوري از میان غشاء به عقب برگشت خواهد کرد ) ، که مقدار این آب با توجه به کیفیت آب ورودي و نوع غشاء بین 20 % تا 70 % متغیر است.

سیستمهاي RO می توانند به صورت تک مرحله اي و یا دو مرحله اي طراحی شوند. انتخاب هر یک از حالات بالا بستگی به کیفیت مطلوب آب تصفیه شده دارد.در سیستمهاي تک مرحله اي آب تصفیه شده خروجی از یک مجموعه از ماژولها به عنوان محصول نهایی از سیستم خارج می شود و آب شور باقیمانده دور ریخته می شود. اما در سیستمهاي دو مرحله اي با توجه به نوع آب خوراك ورودي و کیفیت محصول مورد نظر آب تصفیه شده ( در صورتیکه آب تصفیه شده از یک مجموعه از ماژولها وارد مجموعه بعدي شود ، این سیستم را Two pass می گویند.  و یا آب خروجی (در صورتیکه آب شور خروجی از یک مجموعه از ماژولها وارد مجموعه بعدي شود ، این سیستم را Two stage می گویند.  از یک مجموعه از ماژولها وارد مرحله دوم تصفیه می شود.  از سیستم هاي دو مرحله اي نیز در تصفیه آبهاي نیمه شور (TDS = 1000-5000 ppm ) و براي افزایش درصد بازیابی استفاده می شود.

 

 

 

 

پارامترهاي مؤثر درکیفیت آب تولیدي:

عاملهاي مؤثرعبارتند از: درجه حرارت، فشار ومیزان شوري

جدول زیر چگونگی تغییرات کیفی وکمی آب تولیدي توسط سیستم RO را با تغییرات ناشی ازدرجه حرارت، فشار وشوري بیان میکند.

متغیرهاي ثابت متغیرهاي درحال افزایش آب تولیدي
TDS ظرفیت
فشار و میزان شوري دما افزایش افزایش
دما و فشار شوري افزایش کاهش
دما و میزان شوري فشار کاهش افزایش

 

دماي آب خام کمتر از 25 درجه سانتیگراد منجر به کاهش دبی آب تولیدي نسبت به دبی طراحی شده خواهد شد، اگرچه این تغییرات همراه با کاهش میزان TDS آب تولید می باشد.  ازطرف دیگر افزایش دماي آب خام منجربه افزایش دبی تولید نسبت به دبی طراحی شده و افزایش میزان TDS میشود.

اخطار:

عملکرد بیش ازحد ظرفیت دستگاه درآبهاي با شوري زیاد میتواند به ممبرین ها آسیب برساند. هرگونه تغییر در پارامترهایی که توسط شرکت درنظرگرفته شده و هرگونه تغییر دردستورالعمل هاي بیان شده ازسوي شرکت باعث خارج شدن سیستم از گارانتی میشود.

نکات مهم قبل از نصب و راه اندازي

  • کنترل مسیر آبهاي ورودي ، خروجی و لوله کشی مسیر دستگاه و کنترل آب بندي سیستم بطور کامل
  • کنترل مشخصات برق ورودي به سیستم و تطبیق با شرایط دستگاه و اجزاء آن
  • کنترل این سیستم بطور اتوماتیک انجام می پذیرد . از تغییر در وضعیت کار و تنظیم دستگاه توسط اشخاص غیر متخصص خودداري شود

 

 

 

المانها و قطعات آب شیرین کن

شماره المان نام و شرح قطعه یا المان
1 نشانگر فشار آب خام ورودي
2 نشانگر فشار آب تصفیه خروجی
3 شیر تنظیم فشار فاضلاب خروجی
4 شیر برقی (سولونوئید ) اتوماتیک قطع و وصل
5 فلومتر آب شیرین
A5 خروجی آب شیرین
6 فلومتر آب غلیظ (فاضلاب )
A6 خروجی فاضلاب
7 جعبه کنترل اتوماتیک و نشانگر TDS
8 سوئیچ فشار پائین (براي جلوگیري از کارکردن پمپ بدون آب )
9 سوئیچ مگنیتک
10 شیر سولونیوئیدي آب خام ورودي
11 سیستم پیش تصفیه (فیلتراسیون ) آب خام
12 محفظه ممبراین و ممبراین دستگاه
13 پمپ فشار قوي
14 الکتروموتور
15 سوئیچ فشار بالا (فلوتر کنترل سطح برقی )

 

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب