اساس عملکرد

اساس عملکرد EC Controller ، رابطه رسانایی آب (EC) با غلظت آن (TDS) است. غلظت آب با غلظت املاح و یونهای محلول در آن رابطه ای مستقیم دارد. از آنجا که رسانایی الکتریکی آب هم در دمای ثابت تنها به غلظت یون ها وابسته است می توان رابطه ای خطی و مستقیم را بین رسانایی الکتریکی (EC) و غلظت آب (TDS) جستجو کرد. EC Controller بر همین اساس و با استفاده از یک سنسور (EC)، رسانایی الکتریکی آب را سنجش کرده و با کنترل زیر آب کشی میزان (EC) را در حد مطلوب حفظ می کند. با تثبیت (EC) در حد دلخواه می توان TDS را در حد مطلوب حفظ کرد .

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب